Czym się różni rozbiórka od wyburzenia?

Istnieją niekiedy sytuacje podczas prowadzenia różnego rodzaju inwestycji budowlanych, że muszą one zostać przeprowadzone na terenie już zagospodarowanym, na którym istnieją  już różnego rodzaju budynki. Celem rozpoczęcia prac konieczna będzie ich rozbiórka lub wyburzenie. Czym te zlecenia różnią się od siebie?

Na czym polegają prace rozbiórkowe?

Roboty rozbiórkowe to specjalny rodzaj prac budowlanych polegający na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Zgodnie z obowiązującym prawem rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót budowlanych, to oznacza, że w określonych przypadkach podobnie jak przy budowie będzie konieczne zgłoszenie robót, bądź pozwolenie z urzędu. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Podobnie zwolnione są z niej obiekty i urządzenia budowlane, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki, bądź też budynki i budowle na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską. Roboty te wymagają jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

Jak przebiega proces wyburzania?

Wyburzenie budynku, czyli jego fizyczne usunięcie z powierzchni działki. Przy rozbiórce niektóre elementy konstrukcyjne mogą zostać ponownie wykorzystane. Natomiast wyburzenie ma za zadanie doprowadzić do całkowitej dekonstrukcji obiektu. Do burzenia większych obiektów używa się specjalnej kuli wyburzeniowej, obracających się nożyc hydraulicznych lub młotów pneumatycznych. Duże budynki przemysłowe, wysokie kominy fabryczne itp. obiekty burzy się najczęściej poprzez implozję, która polega na użyciu materiałów wybuchowych