Podstawowe rodzaje prac ziemnych

Roboty ziemne stanowią nieodłączny element zarówno dużych, jak i małych inwestycji budowlanych. Efektywne kształtowanie gruntu zgodnie z wymogami projektu nie mogłoby się obyć bez udziału wyspecjalizowanych maszyn, takich jak koparki, ładowarki, walce, wywrotki czy kruszarki. Jakie szczegółowe działania kryją się pod pojęciem prac ziemnych i w jaki sposób można je podzielić?

Jak wygląda klasyfikacja prac ziemnych?

Z uwagi na charakter wykonywanych czynności oraz fazę, w jakiej znajdują się prace budowlane, prace ziemne mogą być podzielone na cztery typy:

  • podstawowe – obejmują makroniwelację, niwelację, wykopy szeroko- i wąskoprzestrzenne, kopanie rowów, budowę dróg i instalacji oraz tworzenie nasypów, zasypek i podsypek
  • przygotowawcze – w ich skład wchodzi wycinka drzew i krzewów, wyrównywanie terenu, a także wykopy pod fundamenty
  • porządkowe – dotyczą usuwania roślinności, spulchniania gleby, jak również odprowadzania wody opadowej
  • wykończeniowe – w ich zakres wchodzą ziemne prace ogrodowe, tworzenie małej architektury czy wyrównywanie dna wykopów

Szczegółowy zakres działań

Jak widać, prace ziemne dotyczą zadań o różnym charakterze. A jakie konkretne działania mogą być realizowane w ramach robót ziemnych? W przypadku melioracji możemy mówić o umacnianiu skarp, wykopach pod rury, wykonywaniu rowów melioracyjnych, opasek wokół budynku, odwodnienia liniowego lub oczyszczalni ścieków. Prace niwelacyjne odnoszą się z kolei zarówno do plantowania ziemi i rekultywacji terenu, jak i wykopów pod baseny czy oczka wodne. Gdy mowa o pracach związanych ze stabilizacją gruntu, roboty ziemne mogą dotyczyć tak samej stabilizacji, jak i profilowania terenu, jego zagęszczania oraz dozowania spoiwa. Prace ziemne to zatem obszerna grupa wielu różnorodnych działań budowlanych.